Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

contrapalabra

April 22 2017

contrapalabra
Reposted fromtwice twice vialeniwabula leniwabula

April 21 2017

contrapalabra
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
contrapalabra

April 20 2017

5902 bce2 390
Reposted fromidiod idiod viascorpix scorpix
contrapalabra
Reposted fromworst-case worst-case viakonwalia konwalia
contrapalabra
9711 1b56 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszszsz szszsz

April 16 2017

contrapalabra
2581 12d8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
contrapalabra
8214 5256 390
contrapalabra
9734 9427 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi

April 11 2017

2052 5765 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viayourhabit yourhabit
contrapalabra
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

April 09 2017

contrapalabra
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

April 08 2017

contrapalabra

April 07 2017

contrapalabra
5259 6f8a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
contrapalabra
0786 593a 390
Reposted frompesy pesy viavertheer vertheer

April 06 2017

contrapalabra
contrapalabra
6354 efe8 390
contrapalabra

April 05 2017

contrapalabra
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viabretella bretella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl